AVÍS LEGAL

El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web amb adreça URL https://fp.escolamontserrat.net/ i aquelles que es troben en el subdomini de https://www.bisbatdeterrassa.org/ca/diocesi/escoles, (en endavant, i conjuntament «lloc web»).

La finalitat del lloc web és informar els usuaris dels serveis i gestionar les relacions i comunicacions del centre escolar Mare de Déu de la Salut que la Fundació Escola i Vida gestiona, pugui tenir amb vostè, així com oferir informació i serveis del seu interès.

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, es publiquen les següents dades:

 • El titular d’aquest lloc web és: FUNDACIÓ ESCOLA I VIDA (Escola Mare de Déu de Montserrat), amb domicili al Carrer Vinyals, 47-49; 08221 Terrassa (Barcelona), amb número de CIF R0801782D i inscrita al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia.
 • Telèfon de contacte: 937 33 71 20
 • Correu electrònic de contacte: protecciodades@escolaivida.org

2. CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB

 • Té la condició d’usuari tot aquell que accedeixi a aquest lloc web i utilitzi els seus serveis.
 • Pel sol fet d’entrar en la present pàgina web, l’usuari accepta les presents condicions d’ús i assumeix la responsabilitat de l’ús que pugui realitzar d’aquest lloc sota els principis de respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums i als drets de tercers.
 • Aquesta responsabilitat s’ estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts, en el procés dels quals l’ usuari haurà d’ aportar informació veraç i lícita.

L’usuari es compromet a realitzar un ús adequat dels continguts i serveis que la Fundació Escola i Vida ofereix a través d’aquest lloc web i, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no utilitzar-los per:

 1. Provocar danys, deterioraments, saturacions o alentiments en els sistemes físics i lògic a la Fundació Escola i Vida, dels seus proveïdors o terceres persones, així com introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 2. Intentar accedir i, si s’ escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’ altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Fundació Escola i Vida és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, xarxes socials, etc., així com de tot el seu contingut —informació, textos, imatges, gràfics i materials—, del disseny del portal —estructura, selecció, ordenació, menús i botons de navegació—, dels programes, del desenvolupament d’aplicacions utilitzades, dels codis font,  així com dels logos, marques i altres signes distintius que hi apareixen, i qualsevol altre contingut de la pàgina web.

L’accés a aquests continguts o l’ús d’aquests per part de l’usuari no implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió d’aquests drets i per tant, l’usuari reconeix que tots els continguts del lloc web, xarxes socials, etc., estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial, propietat del titular del lloc web o,  si s’ escau, de tercers. L’usuari només pot utilitzar el lloc web i els seus continguts per al seu ús personal i privat.

Si l’usuari o un tercer considera que qualsevol dels continguts d’aquesta pàgina web ha estat introduït violant els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de remetre una notificació a Fundació Escola i Vida identificant-se a si mateix i al titular dels drets de propietat intel·lectual o industrial, indicant els drets suposadament infringits,  i aportant el títol o l’ acreditació de la representació dels esmentats drets.

4. RESPONSABILITAT

El titular del domini no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar-se d’ interferències, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos, de l’ ús que tercers realitzin de la informació publicada en el portal o de qualsevol altre factor aliè al seu control.

Tampoc serà responsable ni realitza cap control dels continguts o sistemes de tercers connectats al seu domini o enllaçats amb el mateix. Ara bé, quan tingui coneixement que els enllaços inclouen continguts il·lícits, els retirarà.

A més, Fundació Escola i Vida es reserva el dret a exercir les accions legals que correspongui contra aquells que vulnerin les presents condicions. En aquest sentit, l’únic responsable dels danys i perjudicis que pugui patir com a conseqüència del incompliment de les presents condicions per part del titular del domini o d’ un tercer serà l’ usuari.

5. PRIVACITAT

5.1. DRET D’INFORMACIÓ
De conformitat amb el que disposa l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 («RGPD»), l’informem que Fundació Escola i Vida serà responsable de les dades que vostè ens faciliti a través dels formularis del lloc web i que enviï a la nostra adreça de correu electrònic. La finalitat del tractament serà atendre les seves peticions a la Fundació Escola i Vida, gestionar les ofertes educatives i, amb el seu consentiment exprés, mantenir-lo informat de les nostres activitats i ofertes educatives per telèfon, correu postal i/o electrònic.

La Fundació Escola i Vida, per tal que pugui prestar-li un millor servei, l’informa que incorporarà les seves dades personals amb el seu consentiment en un fitxer automatitzat de la nostra propietat per gestionar la seva sol·licitud i informar-lo sobre l’oferta educativa. En els formularis de recollida de dades estaran marcades les dades que obligatòriament haurà d’aportar-nos perquè puguem tramitar la seva petició. El fet de no aportar-los pot impedir que gestionem correctament la seva petició.

La base legal del tractament serà l’ interès legítim en la comunicació o, si s’ escau, la prestació del consentiment de l’ interessat en emplenar el formulari, acceptar la Política de Privacitat, essent el tractament de les dades necessàries per facilitar la informació o gestionar la seva petició.

5.2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS
S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes si polsa el botó «HE LLEGIT I ACCEPTO LES CONDICIONS» inclòs en tots els formularis de recollida de dades o si envia un correu electrònic a les adreces de contacte que figuren al lloc web.

5.3. SEGURETAT
Les dades personals recollides dels nostres usuaris seran tractades aplicant les mesures oportunes de caràcter tècnic, estructural i de seguretat necessàries, per tal de preservar la integritat i seguretat de la informació personal aportada.

5.4. ENLLAÇOS
Per facilitar la recerca de recursos que considerem que són del seu interès, en el present lloc web podrà trobar enllaços a xarxes socials i altres pàgines web d’entitats germanes que gestiona Fundació Escola i Vida, que compten amb un espai al lloc web on s’inclouen logos i enllaços web d’altres entitats que es consideren d’interès.

6. MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

El titular d’aquesta web pot modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Una vegada modificades, les presents condicions deixaran d’ estar vigents i seran substituïdes per la seva modificació.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’ aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts intervinents se sotmeten als jutges i tribunals de Barcelona, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ ls, i regint-se per la Llei Espanyola.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

El Responsable del tractament de les Dades
FUNDACIÓ ESCOLA I VIDA.
CIF R0801782D
Domicilio social en la Calle Vinyals, 47-49 08221 Terrassa (Barcelona).
Telèfon 937 33 71 20.
Delegat de Protecció de Dades protecciodades@escolaivida.org.

LA FUNDACIÓ ESCOLA I VIDA l’informa, de conformitat amb l’article 13 del Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, RGPD),  que incorpora les seves dades personals a un fitxer de la nostra propietat, per tal de dur a terme la prestació dels serveis oferts, així com per enviar per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, ofertes de productes i serveis personalitzats, sempre que ens hagi donat el seu consentiment, i millorar la relació i gestionar les peticions realitzades pels usuaris.

Els tractaments que realitzen a través d’aquesta web:

 1. Formulari de contacte web
  1. Finalitat: Gestionar la seva sol.licitud i informar-lo sobre l’ oferta educativa de la Fundació Escola i Vida, organitzar i atendre les entrevistes prèvies, les portes obertes i promocionar les activitats que s’ ofereixen des dels centres educatius gestionats per la Fundació Escola i Vida.
  2. Legitimació: El consentiment de l’ interessat.
  3. Destinataris: Els diferents departaments en què s’ organitza la Fundació Escola i Vida.
  4. Període de conservació: Les dades personals es conservaran durant un període d’ un any des de la seva recollida.
 2. Formularis d’ activitats organitzades pel centre
  1. Finalitat: Gestionar i coordinar les diferents activitats que s’ organitzen des dels centres educatius i la Fundació Escola i Vida, des de l’ activitat formativa i educacional fins a qualsevol activitat extraescolar.
  2. Legitimació: El consentiment de l’ interessat i l’ execució d’ un contracte en el qual l’ interessat és part o bé per aplicar mesures precontractuals a petició seva.
  3. Destinataris: Els diferents departaments en què s’ organitza la Fundació Escola i Vida i terceres entitats i, si fos el cas, a terceres empreses que participen en el desenvolupament de l’ activitat. A aquest efecte, la Fundació Escola i Vida signarà en cada cas un contracte d’ encarregat de tractament o de cessió de dades personals.
  4. Període de conservació: Les dades personals es conservaran durant un any des que siguin recaptades i, si fura el cas, durant el període establert legalment per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se d’ aquesta finalitat i del tractament dels mateixos.
 3. Canal de denúncies
  1. Finalitat: Gestionar i canalitzar les reclamacions que arriben a través del canal de denúncies.
  2. Legitimació: El compliment d’ una obligació legal i d’ una missió realitzada en interès públic.
  3. Destinataris: El responsable del canal de denúncies i, si escau, l’ òrgan competent de l’ adopció de les mesures disciplinàries, el responsable del departament legal de la fundació i el delegat de protecció de dades. I, en el cas que correspongui, es comunicaran dades a tercers quan sigui necessari per a l’ adopció de mesures correctores per part de la Fundació o per a la tramitació d’ aquells procediments sancionadors o penals que procedeixin.
  4. Període de conservació: Les dades es conservaran durant el temps necessari per decidir sobre la procedència d’ iniciar o no una investigació sobre els fets informats i com a màxim 3 mesos des que hagin estat recaptades i, si fos el cas, durant el període establert legalment per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se d’ aquesta finalitat i del tractament dels mateixos.
 4. RRSS. El Fundació Escola i Vida té presència en algunes de les principals xarxes socials d’ Internet, i les que actua com a responsable del tractament en relació amb les dades publicades. Tractarà les dades a cada xarxa social segons les normes establertes a l’ efecte per cada xarxa social. Per tant, i mentre no es manifesti el contrari des del Fundació Escola i Vida podrem informar, els nostres seguidors a la xarxa social corresponent de les nostres activitats, esdeveniments, i altres temes relacionats, inclosa l’atenció al seguidor, pels canals que la xarxa social proporcioni a l’efecte, però no extraurà dades personals de les xarxes socials,  llevat que l’usuari ens doni el seu consentiment exprés.
 5. Butlletí.
  1. Finalitat: Trametre la nostra Newsletter o butlletí informatiu amb informació que pugui ser del seu interès relacionada
  2. Legitimació: El consentiment de l’ interessat
  3. Destinataris: Els diferents departaments en què s’ organitza la Fundació Escola i Vida
  4. Període de conservació. Les seves dades personals seran tractades mentre no revoqui el consentiment prestat per a aquest tipus de comunicacions comercials o informatives i un cop revocat els mantindrem «bloquejats» mentre prescriguin les responsabilitats nascudes del tractament de les seves dades personals per un màxim de 3 anys.

Es garanteix la utilització de les dades personals de forma confidencial, complint amb el grau de seguretat i protecció adequat, tenint en compte les mesures de seguretat legalment establertes per evitar la seva pèrdua, deteriorament i transferència o accés per part de tercers no autoritzats.

El Fundació Escola i Vida no té previst realitzar transferències internacionals de dades. En aquells supòsits en què sigui necessari, només es realitzaran a entitats que hagin demostrat que compleixen amb el nivell de protecció de dades que exigeix la normativa o quan existeixi una habilitació legal per realitzar la transferència internacional de dades.

En el cas que es doni el consentiment per a la publicació de les imatges i/o veu a les xarxes socials d’accés no restringit com Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, etc., l’informem que l’ús d’aquests perfils implica la transferència internacional de dades. Les xarxes socials, quan realitzen una transferència internacional de dades, garanteixen que aquesta es duu a terme amb les garanties adequades que permetin als interessats exercir els seus drets exigibles i accions legals efectives.

En particular, pot exercir davant seu els seus drets d’ accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, així com el dret a no estar subjecte a decisions individualitzades automatitzades. Si la base legal del tractament és la prestació del consentiment, tindrà també dret a revocar aquest consentiment en qualsevol moment. En qualsevol cas, recordi que sempre pot presentar una reclamació davant una autoritat de control (AEPD i/o APDCAT).

Les seves dades es conservaran únicament durant el temps necessari per satisfer la necessitat per a la qual les va facilitar, o mentre es mantingui el consentiment, encara que la seva conservació podrà prolongar-se excepcionalment per terminis derivats de l’ exercici d’ accions de responsabilitat.

La Fundació Escola i Vida podrà alterar la present Política de Privacitat per adaptar-la a la legislació sobre dades personals aplicable en cada moment. En aquests supòsits, s’ anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.