FARM脌CIA I PARAFARM脌CIA

CFGM Farm脿cia i Parafarm脿cia
Demana m茅s informaci贸

MATR脥CULA OBERTA

脌rea Sanitat

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJ脌

 • Formaci贸 professionalitzadora basada en un concepte adaptat a l’entorn de farm脿cia i amb professorat expert i professional del sector en exercici, a m茅s de compet猫ncies docents.
 • Tutoritzaci贸 personalitzada i seguiment individual de la progressi贸 dels alumnes durant la seva formaci贸.
 • Pr脿ctiques en empreses聽en oficina de farm脿cia i farm脿cia hospital脿ria.
 • Possibilitat de Modalitat Dual
 • Borsa de treball聽pr貌pia de l’escola, mitjan莽ant convenis amb empreses d’inserci贸 laboral pr貌pies del sector i federaci贸 d’oficines de farm脿cia de Catalunya.

 • Entorn educatiu adaptat a les necessitats formatives del cicle (aules dotades de les eines tecnol貌giques, pantalles interactives, sistema de formaci贸 on-line, software adaptat i equip inform脿tic).
 • Formaci贸 en DEA i RCP
 • Laboratori聽脿mpliament dotat per a l’elaboraci贸 de tota mena de f贸rmules magistrals i preparats oficinals.
 • Aula taller de farm脿ciaSales management (t猫cniques de venda)聽de productes de farm脿cia i parafarm脿cia amb taulell de venda, ordinadors i programes inform脿tics espec铆fics per a la gesti贸 de l’oficina de farm脿cia IOFWin i Farmatic Windows i BotPlus.
 • Pr脿ctiques d鈥檃paradorisme聽de productes de parafarm脿cia, amb suport del Departament de M脿rqueting i Publicitat.
 • Simulaci贸 D鈥橲PD聽(Servei Personalitzat de Dosificaci贸) i realitzaci贸 de f贸rmules magistrals en el laboratori (cremes, c脿psules, p贸lvores…).
 • Projecte Setmana de la Salut,聽activitats espec铆fiques realitzades al centre per la dinamitzaci贸 del coneixement sanitari. Entre d鈥檃ltres, destaquem la realitzaci贸 de tallers de productes de fotoprotecci贸 i creaci贸 de farmacioles per a nens d鈥檌nfantil i prim脿ria, aix铆 com les bones pr脿ctiques de laboratori en l’煤s dels medicaments.
 • Seminaris聽amb professionals de l鈥櫭爉bit de la fitoter脿pia, l鈥檋omeopatia, la dermocosm猫tica, higiene bucodental, ortop猫dia.
 • Tallers pr脿ctics.

Objectius

La compet猫ncia general d鈥檃quest t铆tol consisteix a assistir en la dispensaci贸 i elaboraci贸 de productes farmac猫utics i afins, a realitzar la venda de productes parafarmac猫utics fomentant la promoci贸 de la salut, executar tasques administratives i de control de magatzem, i complir amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecci贸 ambiental.

Acreditaci贸

T猫cnic/a聽en聽Farm脿cia聽i聽Parafarm脿cia聽(Decret 123/2012).

Acc茅s al cicle de CF Grau Mitj脿

Tenen acc茅s directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits seg眉ents:

 • Tenir聽el聽t铆tol聽de聽graduat聽en聽educaci贸聽secund脿ria聽obligat貌ria.
 • Haver聽superat聽el聽curs聽espec铆fic聽per聽a聽l鈥檃cc茅s聽als聽cicles聽de聽grau聽mitj脿.
 • Tenir聽el聽t铆tol聽de聽t猫cnic聽o聽de聽t猫cnic聽auxiliar.
 • Haver聽superat聽el聽segon聽curs聽del聽batxillerat聽unificat聽i聽polivalent聽(BUP).
 • Tenir聽altres聽estudis聽equivalents聽a聽efectes聽acad猫mics.
 • Haver聽superat聽la聽prova聽d鈥檃cc茅s聽a聽la聽universitat聽per聽a聽m茅s聽grans聽de聽25聽anys.
 • Haver聽superat聽els聽m貌duls聽obligatoris聽d鈥檜n聽programa聽de聽qualificaci贸聽professional聽inicial聽(PQPI).
 • Tenir聽un聽t铆tol聽per聽accedir聽a聽un聽cicle聽formatiu聽de聽grau聽superior.

Continu茂tat

 • Altres聽cicles聽formatius聽de聽grau聽mitj脿.
 • Batxillerat聽(Escola聽La聽Salut聽de聽Sabadell).聽Pla莽a聽reservada.
 • Cicles聽Formatius聽de聽Grau聽Superior聽afins:
  • CFGS M脿rqueting i Publicitat.
  • CFGS聽Documentaci贸聽i聽Administraci贸聽Sanit脿ria.

Sortides professionals

 • T猫cnic/a聽auxiliar聽de聽farm脿cia.
 • T猫cnic/a聽magatzem聽de聽medicaments.
 • T猫cnic/a聽en聽una聽farm脿cia聽hospital脿ria.
 • T猫cnic/a聽en聽un聽establiment聽de聽parafarm脿cia.

Horari

1r聽curs聽
De dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h

2n聽curs
DUAL

dos dies a la setmana de 8.00 a 14.30 h

NO聽DUAL
tres dies a la setmana de 8.00 a 14.30 h

Durada dels estudis

2聽cursos聽acad猫mics
A聽partir聽de聽2n聽possibilitat聽de聽fer聽hores聽de聽formaci贸聽en聽DUAL

DUAL:
1.336聽h聽al聽centre
96聽h聽FCT聽en聽empreses聽del聽sector聽(per铆ode聽de聽vacances聽escolars)
882聽h聽formaci贸聽DUAL聽al聽centre聽de聽treball

NO聽DUAL:
1.584聽h聽al聽centre
416聽h聽FCT聽en聽empreses聽del聽sector

Continguts

1r CURS

 • Oficina de farm脿cia /聽Pharmacy
 • Dispensaci贸 de productes farmac猫utics /聽Dispensing聽of pharmaceutical products
 • Dispensaci贸 de productes parafarmac猫utics /聽Dispensing of parapharmacy products
 • Dispensaci贸 de productes parafarmac猫utics /聽Dispensing聽of parapharmacy products
 • Operacions b脿siques de laboratori /聽Basic laboratory techniques
 • Anatomofisiologia i patologies b脿siques /聽Basic anatomy, pshysiology and pathology
 • Formaci贸 i orientaci贸 laboral /聽Work guidance and training
 • Formaci贸 en centres de treball /聽Workplace training

2n CURS

 • Dispensaci贸 de productes farmac猫utics /聽Dispensing of pharmaceutical products
 • Empresa i iniciativa emprenedora /聽Entrepreneurship and enterprise
 • Primers auxilis /聽Entrepreneurship and enterprise
 • Disposici贸 i venda de producte /聽Retail pharmacy practices
 • Promoci贸 de la salut /聽Health promotion
 • Promoci贸 de la salut /聽Health promotion
 • S铆ntesi /聽Research project
 • Formaci贸 en centres de treball /聽Workplace training
 • Formulaci贸 magistral /聽Pharmacy聽compounding
 • Angl猫s t猫cnic /聽Technical English

Escola Xarxa-Empresa 3.0

 • Orientaci贸 professional, tant per a la inserci贸 al mercat laboral com per donar continu茂tat als estudis.
 • Borsa de treball.
 • Semi-presencialitat per motius laborals (pendent d’aprovaci贸).
 • Tutories personalitzades.
 • Acord amb FEFAC i Talent Salud

Empreses col路laboradores

On聽el聽nostre聽alumnat聽pot聽realitzar聽el聽cr猫dit聽de聽Formaci贸聽en聽Centres聽de聽Treball聽(FCT).

Comprendre el medicament i descobreix al farmac猫utic

Masterclass Higiene i salut bucodental

MasterClass Dermocosm猫tica

Human Bodies

Pr脿ctiques p贸lvores p猫diques

PROGRAMES I PARTNERS EDUCATIUS

Descarregat fitxa

Farm脿cia i Parafarm脿cia