FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Àrea Sanitat

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

 • Formació professionalitzadora basada en un concepte adaptat a l’entorn de farmàcia i amb professorat expert i professional del sector en exercici, a més de competències docents.
 • Tutorització personalitzada i seguiment individual de la progressió dels alumnes durant la seva formació.
 • Pràctiques en empreses en oficina de farmàcia i farmàcia hospitalària.
 • Possibilitat de Modalitat Dual
 • Borsa de treball pròpia de l’escola, mitjançant convenis amb empreses d’inserció laboral pròpies del sector i federació d’oficines de farmàcia de Catalunya.

 • Entorn educatiu adaptat a les necessitats formatives del cicle (aules dotades de les eines tecnològiques, pantalles interactives, sistema de formació on-line, software adaptat i equip informàtic).
 • Formació en DEA i RCP
 • Laboratori àmpliament dotat per a l’elaboració de tota mena de fórmules magistrals i preparats oficinals.
 • Aula taller de farmàcia Sales management (tècniques de venda) de productes de farmàcia i parafarmàcia amb taulell de venda, ordinadors i programes informàtics específics per a la gestió de l’oficina de farmàcia IOFWin i Farmatic Windows i BotPlus.
 • Pràctiques d’aparadorisme de productes de parafarmàcia, amb suport del Departament de Màrqueting i Publicitat.
 • Simulació D’SPD (Servei Personalitzat de Dosificació) i realització de fórmules magistrals en el laboratori (cremes, càpsules, pólvores…).
 • Projecte Setmana de la Salut, activitats específiques realitzades al centre per la dinamització del coneixement sanitari. Entre d’altres, destaquem la realització de tallers de productes de fotoprotecció i creació de farmacioles per a nens d’infantil i primària, així com les bones pràctiques de laboratori en l’ús dels medicaments.
 • Seminaris amb professionals de l’àmbit de la fitoteràpia, l’homeopatia, la dermocosmètica, higiene bucodental, ortopèdia.
 • Tallers pràctics.

Objectius

La competència general d’aquest títol consisteix a assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, a realitzar la venda de productes parafarmacèutics fomentant la promoció de la salut, executar tasques administratives i de control de magatzem, i complir amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Acreditació

Tècnic/a en Farmàcia i Parafarmàcia (Decret 123/2012).

Accés al cicle de CF Grau Mitjà

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Continuïtat

 • Altres cicles formatius de grau mitjà.
 • Batxillerat (Escola La Salut de Sabadell). Plaça reservada.
 • Cicles Formatius de Grau Superior afins:
  • CFGS Màrqueting i Publicitat.
  • CFGS Documentació i Administració Sanitària.

Sortides professionals

 • Tècnic/a auxiliar de farmàcia.
 • Tècnic/a magatzem de medicaments.
 • Tècnic/a en una farmàcia hospitalària.
 • Tècnic/a en un establiment de parafarmàcia.

Horari torn matí

1r curs
d
e dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h

2n curs
DUAL:
dos dies a la setmana de 8.00 a 14.30 h
NO DUAL: tres dies a la setmana de 8.00 a 14.30 h

Horari torn tarda

1r curs
d
e dilluns a divendres de 14.45 a 21.15 h

2n curs
DUAL:
dos dies a la setmana de 14.45 a 21.15 h
NO DUAL: tres dies a la setmana de 14.45 a 21.15 h

Durada dels estudis

2 cursos acadèmics
A partir de 2n possibilitat de fer hores de formació en DUAL

DUAL:
1.336 h al centre
96 h FCT en empreses del sector (període de vacances escolars)
882 h formació DUAL al centre de treball

NO DUAL:
1.584 h al centre
416 h FCT en empreses del sector

Continguts

1r CURS

 • Oficina de farmàcia / Pharmacy
 • Dispensació de productes farmacèutics / Dispensing of pharmaceutical products
 • Dispensació de productes parafarmacèutics / Dispensing of parapharmacy products
 • Dispensació de productes parafarmacèutics / Dispensing of parapharmacy products
 • Operacions bàsiques de laboratori / Basic laboratory techniques
 • Anatomofisiologia i patologies bàsiques / Basic anatomy, pshysiology and pathology
 • Formació i orientació laboral / Work guidance and training
 • Formació en centres de treball / Workplace training

2n CURS

 • Dispensació de productes farmacèutics / Dispensing of pharmaceutical products
 • Empresa i iniciativa emprenedora / Entrepreneurship and enterprise
 • Primers auxilis / Entrepreneurship and enterprise
 • Disposició i venda de producte / Retail pharmacy practices
 • Promoció de la salut / Health promotion
 • Promoció de la salut / Health promotion
 • Síntesi / Research project
 • Formació en centres de treball / Workplace training
 • Formulació magistral / Pharmacy compounding
 • Anglès tècnic / Technical English

Escola Xarxa-Empresa 3.0

 • Orientació professional, tant per a la inserció al mercat laboral com per donar continuïtat als estudis.
 • Borsa de treball.
 • Semi-presencialitat per motius laborals (pendent d’aprovació).
 • Tutories personalitzades.
 • Acord amb FEFAC i Talent Salud

Empreses col·laboradores

On el nostre alumnat pot realitzar el crèdit de Formació en Centres de Treball (FCT).

Comprendre el medicament i descobreix al farmacèutic

Masterclass Higiene i salut bucodental

MasterClass Dermocosmètica

Human Bodies

Pràctiques pólvores pèdiques

PROGRAMES I PARTNERS EDUCATIUS

Descarregat fitxa

Farmàcia i Parafarmàcia