OBERT EL PROCÉS D’ADMISSIÓ DELS CICLES FORMATIUS

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté el títol de tècnic i amb la superació d’un de grau superior, el de tècnic superior.

Amb la present us informem que s’obre el període d’admissió per als estudis de Cicles Formatius al centre Escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, per al curs 2018-2019.

Sens dubte és un moment molt significatiu per a aquesta comunitat educativa, la qual, després de tants anys d’esforços, avança en el s. XXI essent conscient que el futur dels nostres alumnes requereix una atenció personalitzada i un esperit de servei, de confiança i d’estimació. Aquests són els fonaments que contribuiran al fet que aquest procés d’educació integral sigui satisfactori i esdevingui la millor versió de cada persona.

Gràcies a aquest esperit de millora contínua, el nostre centre pot oferir els següents cicles formatius de grau mitjà i grau superior: Farmàcia i ParafarmàciaDocumentació i Administració Sanitaria,  Màrqueting i Publicitati Ensenyaments Esportius (Futbol).

Per tal d’iniciar els tràmits cal que envieu un e-mail a cicles.formatius@escolamontserrat.cat mostrant l’interès per a realitzar els estudis de Cicles Formatius en el centre i us informarem de tot el procés d’admissió i de la posterior matriculació de l’alumne. Us proposarem dia i hora per a realitzar una entrevista.

Documentació Admissió

Documentació admissió

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A INICIAR EL PROCÉS D’ADMISSIÓ

Per a iniciar el procés d’admissió a l’escola necessitem que aporteu la següent documentació:
Notes finals de 3r d’ESO (4t ESO si ha finalitzat el curs).
Notes dels trimestres de 4t que hagi realitzat l’alumne (en cas que l’alumne/a no hagi acabat 4t).
El full de “dades acadèmiques” que us acompanyem.

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT GRAU MITJÀ (segons el departament d’Ensenyament)

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari..
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

També s’hi pot accedir amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT GRAU SUPERIOR (segons el departament d’Ensenyament)