Pla de màrqueting

Com elaborar un pla de màrqueting eficaç?

Tot negoci necessita saber on enfocar els seus esforços cap als clients, definir on centrar la seva estratègia i conèixer de quina forma podem arribar al nostre públic objectiu.

Quan he d’invertir en publicitat? Com puc millorar l’experiència dels meus clients? Aquestes són dues preguntes que tota empresa es fa, i la resposta a aquestes és elaborar un pla de màrqueting que ens ajudarà a comprendre cap a on dirigir el nostre pressupost, esforços i com millorar les vendes.

Què és un pla de màrqueting?

El pla de màrqueting és un document on recollim tots els estudis de mercats, els objectius a perseguir, les diferents estratègies online/offline i la planificació de totes les accions.

Per tant, podem dir que és el document guia que ens ajudarà a saber quina és la forma més eficaç d’atreure els nostres clients potencials seguint unes pautes estratègiques.

Aquest document es recomana que vagi sent renovat anualment per assolir nous objectius, analitzar a la nostra competència i per plantejar nous plans d’acció per fer front a noves realitats.

Com elaborar un pla de màrqueting?

Anàlisi de la situació externa i interna

 • Aquest és el punt de partida en el qual detallarem la situació interna i externa en la qual es troba l’empresa.
 • L’anàlisi externa inclou estudiar la competència, el mercat, els clients potencials i el nostre buyer persona.
 • Quant a l’anàlisi intern, analitzem l’estructura de l’empresa, els recursos dels quals disposem, els objectius empresarials, etc.
 • Per a fer aquesta anàlisi hem d’elaborar una DAFO que ens permetrà definir les estratègies d’acord amb quatre factors: fortaleses de l’empresa, debilitats de l’empresa, amenaces del mercat i les oportunitats del mercat.

Definició d’objectius

 • Un cop fet l’anàlisi de la situació definirem els objectius que volem perseguir. Aquest pas és molt important, ja que aquests objectius seran els que definiran la nostra estratègia de màrqueting.
 • Per definir correctament els nostres objectius, aquests han de ser SMART. Quan parlem d’objectius SMART diem que han de ser Específics, Mesurables, Assolibles, Rellevants i limitats en el temps.

Definició d’estratègies

 • En aquest punt ja estem preparats per definir les estratègies que desenvoluparem per assolir els objectius que ens hem marcat i que ens ajudaran a corregir les nostres debilitats i potenciar les nostres fortaleses.
 • Les estratègies les establirem creuant les variables de l’anàlisi DAFO i en definirem diferents tipus:
  • Ofensives
  • Adaptatives
  • Supervivència
  • Defensives

Definició de les tàctiques i accions

 • Ara que ja tindrem les estratègies establertes haurem de definir les tàctiques o accions que durem a terme per posar en marxa aquestes estratègies i amb les quals assolirem els nostres objectius.
 • Hi ha molts tipus d’accions que podem desenvolupar com per exemple online o bé offline. Tot i això, les més comunes són l’Inbound Màrqueting, l’email màrqueting, el màrqueting de continguts, SEO i SEM.

Calendari d’accions

 • Un cop hem definit les tàctiques i accions que durem a terme les hem de col·locar en un calendari per controlar el temps d’actuació de cada una.

Pressupost

 • Aquest és el punt més important a nivell econòmic ja que hem d’elaborar quant ens costarà executar el nostre pla de màrqueting tenint en compte tant els recursos humans com els econòmics.

Sistema de control

 • Podem dir que és l’últim pas del nostre pla de màrqueting i com hem comentat anteriorment, els objectius que ens hem marcat han de ser mesurables perquè així puguem fer un seguiment d’aquests.
 • Dur a terme el control dels objectius durant la posada en marxa és clau per detectar errors, desviacions i reaccionar a temps per tal de maximitzar el nostre retorn o ROI.