Dades en salut

Actualitat de la Història Clínica Electrònica

És una eina important per a la gestió sanitària i a diferència de la història clínica en paper, la història clínica electrònica (HCE) és una versió digital de la informació del pacient, incloent-hi dades mèdiques, resultats de proves, medicaments prescrits i altres informacions rellevants.

La idea de la HCE es va desenvolupar per primera vegada als anys 60 i 70, quan els computadors van començar a ser utilitzats en la gestió de la informació sanitària. No obstant això, la implantació generalitzada de la HCE no va ser possible fins a l’arribada de l’era digital i d’internet. Avui en dia, la majoria dels hospitals i centres de salut han implementat la HCE per millorar la gestió sanitària.

Avantatges de la història clínica electrònica

  • La informació és més accessible i compartida.
  • Els professionals sanitaris poden accedir a la informació del pacient en temps real des de qualsevol lloc amb connexió a internet, la qual cosa millora la coordinació entre professionals i evita errors.
  • La HCE pot ajudar a millorar la qualitat de l’atenció sanitària.
  • Les dades de la HCE es poden utilitzar per millorar el disseny de tractaments personalitzats i adaptats a les necessitats específiques del pacient.
  • També es pot utilitzar per detectar patrons i tendències en la salut de la població i millorar la prevenció de malalties.

Desavantatges associats amb la història clínica electrònica

  • La seguretat de les dades és una preocupació important.
  • Les dades de la HCE són informació personal i confidencial, i per tant s’han de mantenir segures i protegides.
  • La implementació de la HCE pot ser costosa i requerir una formació extensiva dels professionals sanitaris.
  • També pot ser difícil integrar la HCE en la pràctica clínica quotidiana.

La història clínica electrònica, per tant, és una eina important per a la gestió sanitària a l’actualitat. La HCE millora l’accessibilitat i la coordinació entre professionals sanitaris, així com la qualitat de l’atenció sanitària. No obstant això, és important abordar les preocupacions sobre la seguretat de les dades i el cost i la formació necessaris per implementar la HCE amb èxit.

T’agradaria conèixer com la tecnologia ha facilitat els processos als professionals de la sanitat, informat de l’FP de Documentació i Administració Sanitàries de l’escola Montserrat.

Autor
Víctor Armenta
CFGS Documentació Sanitària